1. Fogalmak
a. Amenletters: Amenletters, székhelye: Leiden, Hollandia, iparkamarai regisztrációs száma: 6300717712345
b. Ámen: az Amenletters által fejlesztett, személyre szabott tanlevelek gyakorlatokkal ellátott sorozata, amely a személyes imaélet tanulását és fenntartását támogatja. A levelek és sorozatok meghatározott rendben követik egymást.
c. Résztvevő: az, aki használja az Áment.
d. Weboldal: az Amenletters weboldala: www.amenletters.com
e. Amenapp: az Amenletters Mobil szoftver applikációja, amely az Ámenhez tartozik.
2. Alkalmazhatóság
Jelen Általános Feltételek az Ámen keretein belüli személyek és az Amenletters közötti kapcsolat(ok)ra alkalmazandók, melyek között a weboldal és/vagy az AmenApp applikációja használatára.
3. Résztvétel
a. A résztvétel egyéni és személyes. A résztvétel harmadik személyre nem ruházható át.
b. A részvételre való jelentkezés a weblapon található jelentkezési űrlap teljes kitöltésével és a fizetés teljesítésével történik meg.
c. Az első sorozat személyes tanleveleinek díja €7,50,- (hét euró ötven) Áfa nélkül. Az összes ezt követő sorozat díja €15,- (tizenöt euró) Áfa nélkül. Az összegek a weblapon található bankszámlaszámra utalandók.
d. Mihelyst a jelentkezés feldolgozásra került, és az Amenletters számlájára megérkezett az összeg, a jelentkező személyt mint Résztvevőt regisztráljuk.
e. A jelentkezést követően a Résztvevő felkerül az e-mail listánkra, és megkapja az AmenApp applikáció frissítésére vonatkozó üzeneteket. Az e-mail listánkat másra nem használjuk.
f. Ha a jelentkezésnél megadott személyes adatokban egy későbbi időpontban változások történnek, a Résztvevő a lehető leghamarabb frissíti azokat a weblapon található személyes oldalán.
g. Az első sorozat tanleveleinek átvételét követően a Résztvevő jelezheti, hogy meg szeretné-e hosszabítani a résztvételét annak érdekében, hogy személyes oldalán megkaphassa a további sorozatokat. Ezt a személyes oldalon található szolgáltatással teheti meg. A 3c. pontban rögzítettekkel megegyezően, miután az új sorozatért járó díj megérkezett az Amenletters bankszámlaszámára, meghosszabul a résztvétel.
h. A résztvétel akkor szűnik meg, ha egy tanlevél-sorozat után nem történik meghosszabítás a 3.f. pontban rögzítetteknek megfelelően, vagy időközben, ha a Résztvevő ezt jelezte a személyes oldalon található szolgáltatás segítségével.
4. Személyes oldal és tanlevelek
a. A résztvevők egy archívum funkcióval ellátott személyes oldalhoz kapnak hozzáférést a weblapon (és/vagy az AmenApp applikáción).
b. Közvetlenül a Résztvevői regisztráció után, az Amenletters (három kiadásban) felteszi a Résztvevő személyes oldalára a vonatkozó sorozat első letölthető tanlevelét.
c. A soron következő levelet mindig három héttel a legutóbb megkapott tanlevél letöltését követően helyezzük el a személyes oldalon.
d. Folyamatban levő sorozatok alatt nem lehet nyelvet váltani.
5. A személyes oldal hozzáférésének időtartama
a. A személyes oldal annyi ideig áll a Résztvevő rendelkezésére, amennyi idő egy teljes tanlevél-sorozat átvételéhez szükséges.
b. Abban az esetben, ha a személyes oldalon való elhelyezést követő egy éven belül nem kerül letöltésre egy tanlevél, a személyes oldalra való belépési jog megszűnik.
c. A Résztvevő tanlevél-sorozatonként egy lehetőséget kap a szüneteltetésre egy, a weblapon található szolgáltatás segítségével. Ezáltal egyben meghosszabbodik a személyes oldal rendelkezésre állásának ideje.
d. A c. pont alatt említett szüneteltetés akkor ér véget, ha a személyes oldalon rendelkezésre álló levelet letölti a Résztvevő, vagy ha eltelt egy ötéves időszak. Az utóbbi esetben a személyes oldalra való belépési jog megszűnik.
e. A személyes oldalra való belépési jog megszűnését követően megszűnik a személyes oldal, és a Résztvevő adatai törlődnek.
f. Ha valaki újra részt szeretne venni az Ámenben, újra kell jelentkeznie. Ebben az esetben a korábbi részvétel során kapott tanleveleket újra a meghatározott sorrendben kell átvenni.
6. Szellemi tulajdonjog
a. A Résztvevő elfogadja az Amenletters és esetleges harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Az Amenletters szellemi tulajdonjogának a Résztvevő által okozott megsértésének esetén a Résztvevő felmenti az Amenletterst esetleges harmadik felek általi követelések alól.
b. A Résztvevő nem jogosult a weblapra és/vagy az AmenApp applikációra helyezett információt (link segítségével vagy anélkül) a saját vagy harmadik fél weboldalára helyezni, vagy bármilyen módon sokszorosítani, terjeszteni.
7. Felelősség
a. A tanlevelekre alapozott döntések a Részvevő saját felelőssége alá tartoznak.
b. Az Amenletters nem garantálja, hogy a weblap és/vagy az AmenApp applikáció hibátlanul és megszakítás nélkül fog működni.
c. Az Amenletters nem vállal semmilyen felelősséget a következőkért: közvetett és közvetlen, különleges, alkalmi, testetlen vagy következményes kárért (beleértve az elmaradt nyereséget), függetlenül attól, hogy az Amenletters erre a lehetőségre figyelmeztetve lett, amely a következőkből ered, de nem erre korlátozódik:
1° hardver és szoftver meghibásodása, vírus vagy egyéb hiányosságok, amelyek a weblapra és/vagy az AmenApp applikációba való belépéssel van összefüggésben;
2° a weblapon, illetve az AmenApp applikáción rendelkezésre bocsátott információk;
3° az Amenletters által önnek megküldött információk ellopása, módosítása vagy jogtalan használata;
4° A weboldal és/vagy az AmenApp applikáció működése vagy rendelkezésre nem állása;
5° A weboldal és/vagy az AmenApp applikációval való visszaélés, vagy
6° adatok elvesztése.
A felsorolás a fentiekre nem korlátozódik.
d. Az Amenletters Hollandiából kezeli és tartja karban a weblapot és az AmenApp applikációt, ezért nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a weblapon nyújtott tartalom megfelel más országok rendelkezéseinek. Ha ön a weblapot és/vagy AmenApp applikációt Hollandián kívülről használja, ön felel a helyi jogszabályok és rendelkezések betartásáért.
e.Tilos a weblapot és/vagy AmenApp applikációt úgy használni, hogy az más internethasználókat zavar, hogy az a weblap és/vagy az AmenApp applikáció működését veszélyezteti, hogy az a weblapon és/vagy AmenApp applikációban található információban vagy a csatlakozó szoftverben kárt tegyen. Az ilyen jellegű, a weblappal és/vagy az AmenApp applikációval való visszaélésért az Amenletters nem vállal semmiféle felelősséget.
8. Titoktartás
a. Az Amenletters a Résztvevők által szolgáltatott összes adatot a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és kizárólag saját használatra alkalmazza.
b. A Résztvevő előzetes engedélye nélkül az Amenletters a neki szolgáltatott adatokat nem bocsátja harmadik felek rendelkezésére, kivéve, ha törvényi előírás vagy bírósági felszóllítás erre kötelezi.
c. Az Amenletters minden esetben betartja a Személyi Adatvédelmi Törvény által támaszott követelményeket.
9. Jogviták
a. Az Amenben való részvételre és szolgáltatásra kizárólag a holland jog alkalmazható.
b. Elsősorban kizárólag a Hágai Bíróság jogosult az Amenben való részvételből származó jogvitákban eljárni.
10. Zárórendelkezés
Az Amenletters fenntartja jogát, hogy a weblapon és/vagy az AmenApp applikáción szolgáltatott információkat, beleéértve a jelen általános feltételek szövegét is, bármikor, azonnali hatállyal és előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. Javasoljuk a weblapon szolgáltatott információk, beleértve a jelen általános feltételek, szövegének időközönkénti ellenőrzését.
Az Amenletters fenntartja a weblap és/vagy az AmenApp applikáció megszüntetésére való jogát.