1. Definities
a. Amenletters: een particulier initiatief van pastor Gert Overmeer en pater Johan de Beer c.s.j. Pastor Gert woont in Oostenrijk, pater Johan in Nederland.
b. Amen: door Amenletters ontwikkelde series van gepersonifieerde studiebrieven met praktijkoefeningen ter ondersteuning van het aanleren en onderhouden van een persoonlijk gebedsleven. De studiebrieven en series kennen een vaste volgorde.
c. Deelnemer: diegene die gebruik maakt van Amen.
d. Website: de website van Amenletters: www.amenletters.com
e. AmenApp: de mobiele software-applicatie van Amenletters behorende bij Amen.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen personen en Amenletters in het kader van Amen waaronder het gebruik van de Website en/of de AmenApp.

3. Deelname
a. Deelname is individueel en persoonlijk. Deelname kan niet aan een andere persoon worden overgedragen.
b. De aanmelding voor deelname geschiedt door het volledig invullen van het op de Website geplaatste aanmeldingsformulier en het voldoen van de verschuldigde betaling.
c. De kosten bedragen voor de eerste serie gepersonifieerde studiebrieven € 7,50- (zeven euro vijftig) exclusief BTW. Voor iedere volgende serie bedragen de kosten € 15,- (vijftien euro) exclusief BTW. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het op de Website aangegeven bankrekeningnummer.
d. Zodra de aanmelding is verwerkt en het verschuldigde bedrag door Amenletters is ontvangen, wordt de aangemelde persoon geregistreerd als Deelnemer.
e. Na aanmelding wordt Deelnemer op de verzendlijst geplaatst van e-mail-berichten waarmee Deelnemer op de hoogte wordt gesteld van updates van de AmenApp. Deze verzendlijst wordt niet voor ander doeleinden gebruikt.
f. Indien de bij de aanmelding verstrekte persoonlijke gegevens van Deelnemer in een later stadium wijzigen, actualiseert de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk via zijn persoonlijke pagina op de Website.
g. Na het geheel doorlopen van de eerste serie studiebrieven, kan de Deelnemer aangeven zijn deelname te willen verlegen en de daarop volgende serie studiebrieven op zijn persoonlijke pagina te willen ontvangen. Dit verlengen van deelname geschiedt via de daartoe op de persoonlijke pagina aangebrachte voorziening. Nadat het voor de nieuwe serie verschuldigde bedrag overeenkomstig onderdeel 3.c door Amenletters is ontvangen, wordt deelname verlengd.
h. Deelname eindigt wanneer de Deelnemer een serie studiebrieven geheel heeft doorlopen zonder een verlenging als bedoeld in onderdeel 3.f, of tussentijds wanneer de Deelnemer dit via de daartoe op de persoonlijke pagina aangebrachte voorziening heeft aangegeven.

4. Persoonlijke pagina en studiebrieven
a. Deelnemer krijgt toegang tot een persoonlijke pagina met archieffunctie, op de Website en/of de AmenApp.
b. Direct na de registratie als Deelnemer plaatst Amenletters de eerste, te downloaden, studiebrief van de betreffende serie op de persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website.
c. Steeds drie weken na het downloaden van een studiebrief, wordt de volgende studiebrief uit een serie op de persoonlijke pagina van Deelnemer geplaatst.
d. Het is tijdens de lopende deelname niet mogelijk over te stappen naar deelname in een andere taal.

5. Duur toegang tot persoonlijke pagina
a. De toegang tot de persoonlijke pagina van Deelnemer blijft voor Deelnemer beschikbaar gedurende de periode, die voor Deelnemer redelijkerwijze nodig is om de betreffende serie studiebrieven te doorlopen.
b. Indien een studiebrief binnen één jaar na plaatsing op de persoonlijke pagina niet is gedownload, vervalt het toegangsrecht van Deelnemer tot de persoonlijke pagina op de Website.
c. Deelnemer kan per serie studiebrieven eenmalig, via een voorziening daartoe op de Website, een pauze inlassen. Hierdoor wordt de periode dat de persoonlijke pagina beschikbaar is, verlengd.
d. De onder 5.c bedoelde pauze eindigt, wanneer Deelnemer de op de persoonlijke pagina beschikbare brief alsnog downloadt of wanneer een periode van vijf jaar is verstreken. In het laatste geval vervalt het toegangsrecht tot de persoonlijke pagina.
e. Na het vervallen van het toegangsrecht van de Deelnemer, wordt de persoonlijke pagina van Deelnemer opgeheven en de gegevens van Deelnemer uit het registratiebestand van Amenletters verwijderd.
f. Wenst voormalig Deelnemer na de omstandigheden zoals beschreven in paragraaf 5.e wederom deel te nemen aan Amen, dan moet deze zich hiertoe opnieuw aanmelden overeenkomstig bovenvermelde paragraaf 3, en de bij een eerdere deelname ontvangen series studiebrieven zullen opnieuw worden doorlopen in de vastgestelde volgorde en vastgestelde periode.

6. Intellectuele eigendoms-rechten
a. Deelnemer respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Amenletters en eventuele derden. Deelnemer vrijwaart Amenletters voor eventuele aanspraken van derden, wegens vermeende inbreuk door de Deelnemer gepleegd op diens intellectuele eigendoms-rechten.
b. Deelnemer mag geen op de Website en/of AmenApp geplaatste informatie – al dan niet via een link – op zijn eigen Website of op een website van derden plaatsen of anderszins verspreiden.

7. Aansprakelijkheid
a. Beslissingen op basis van de studiebrieven komen voor eigen rekening en risico van Deelnemer.
b. Amenletters garandeert niet dat de Website en/of de AmenApp foutloos of ononderbroken zal functioneren.
c. Amenletters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Amenletters op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1° defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website en/of de AmenApp;
2° de informatie die op of via de Website en/of de AmenApp wordt aangeboden;
3° het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Amenletters of aan u wordt gezonden;
4° de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website en/of de AmenApp;
5° misbruik van de Website en/of de AmenApp, of
6° verlies van gegevens.
Deze opsomming is niet limitatief bedoeld.
d. Amenletters beheert en onderhoudt de Website en de AmenApp vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt is voor gebruik in andere landen. Als u de Website en/of AmenApp vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
e. Gebruik van de Website en/of de AmenApp, dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Website en/of de AmenApp in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Website en/of de AmenApp aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Voor dergelijk misbruik van de Website en/of de AmenApp kan Amenletters geen aansprakelijkheid aanvaarden.

8. Privacy
a. Amenletters behandelt de door de deelnemers aangeleverde gegevens vertrouwelijk en wendt deze gegevens uitsluitend aan voor administratieve doeleinden.
b. Amenletters verstrekt de gegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van Deelnemer, tenzij Amenletters daartoe opdracht krijgt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.
c. Voor de afhandeling van de elektronische betalingen wisselt Amenletters uitsluitend de daarvoor benodigde informatie uit met de betaaldienst Mollie (www.mollie.nl).
d. Amenletters houdt zich in alle gevallen aan de eisen, die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

9. Geschillen
a. Op deelname aan en dienstverlening in het kader van Amen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De Rechtbank Den Haag is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit deelname aan Amen.

10. Slotbepaling
Amenletters behoudt zich het recht voor de op of via de Website en/of AmenApp aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Deelnemer wordt geadviseerd periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, is gewijzigd. Amenletters behoudt zich tevens het recht voor de Website en/of de AmenApp te beëindigen.